آگهی مناقصه؛

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ویژه طبخ و توزیع غذای بیمارستان های حضرت رسول (ص) ، شهید چمران و دانشکده فردوس

به گزارش خاورستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان های حضرت رسول (ص) ، شهید چمران و دانشکده فردوس را با مشارکت بخش غير دولتي به شرح جدول ذيل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به كليه شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصلاح واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۰۸:۴۵) روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- محل و مدت انجام كار : بیمارستان های حضرت رسول (ص) ، شهید چمران و دانشکده – شهرستان فردوس – (۱۲ ماه کامل شمسی )

۲ – نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳ بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شركت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل :

ردیف مناقصه مبلغ تضمین ریال

۱ واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان های حضرت رسول (ص) ، شهید چمران و دانشکده فردوس ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱

۳- مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲

۴- محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات : خراسان جنوبی – بیرجند – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی – سازمان مرکزی – اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه – روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲- ساعت ۰۹:۰۰

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معاملاتي خويش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند