اگهی مناقصه:

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

به گزارش خاورستان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاري خدمات عمومي و پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مطابق جدول ذیل به كليه شركتهاي داراي مجوز و دارای صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دارای صلاحیت ایمنی واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۰۸:۴۵روز سه شنبه مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۲ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱) مدت و محل انجام كار : ۶ ماه کامل شمسی – دانشگاه و واحدهای تابعه

۲) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳ بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شركت در مناقصه) مطابق جدول ذیل :

ردیف عنوان قرارداد مبلغ تضمین ریال تاریخ بازگشایی

۱ واگذاري انجام کلیه فعاليت هاي خدمات عمومي و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و واحدهای تابعه مرکز استان ۱۰,۸۰۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲

۲ واگذاري انجام کلیه فعاليت هاي خدمات عمومي و پشتیبانی شبکه های بهداشت و درمان تابعه ۸,۵۲۴,۵۳۲,۷۴۳

۳) مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲

۴) محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معاملاتي خويش مختار ميباشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند