اگهی مناقصه

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) دانشگاه علوم پزشکی

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي) دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش خاورستان،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند در نظر دارد خريد ، حمل و نصب اسکلت بیمارستان شفاء بشرویه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به كليه شركتهاي دارای پروانه بهره برداری اسکلت فلزی ساختمانی فولادی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت با حداقل ظرفیت ۴۰۰۰ تن تولید و دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند .
۱- مدت و محل انجام كار : خرید ۲ ماه کامل شمسی – نصب و راه اندازی ۱ ماه کامل شمسی – بشرویه
۲- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : : ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ يا واريز نقدي وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳ بانك مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شركت در مناقصه)
۳- مهلت تحويل اسناد : تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲
۴- محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي – دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.
۵- محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه – روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰
در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معاملاتي خويش مختار مي باشد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند