اگهی مزایده؛

آگهی تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود

آگهی تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود

به گزارش خاورستان، اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (https://eauc.setadiran.ir ) و مزایده عمومی به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش برساند. لذا جهت بازدید در ساعت اداری از مورخ  ۲۴/۱۲/۱۴۰۱لغایت۱۶/۰۱/۱۴۰۲  با شماره تلفن ۰۹۱۵۱۶۰۱۵۶۴ دفتر حقوقی هماهنگی به عمل آید.

عرصه

متر مربع

اعیان متر مربع انشعابات کاربری قیمت پایه کارشناسی ضمانت نامه بانکی آدرس
سوله اداری انباری سرویس نگهبانی دیوار متر طول
۶۷/۲۷۸۴ ۲۲۶ ۴۵ ۵۲ ۲۴ ۱۶ ۲۱۹ آب یک دوم -برق سه فاز ۵۰ آمپر کارگاهی خارج

از محدوده

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ مود-حاشیه جاده بیرجند-زاهدان-روبروی مسجد

        نشاني محل  وتاریخ خريداسناد مزايده:

۱-ورود به سایت :www.setadiran.irودریافت اسناد از قسمت مزایده (موضوع فراخوان مزایده شماره ۲۰۰۱۰۰۳۶۳۷۰۰۰۰۰۳

  • مهلت دريافت اسناد: از مورخه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ لغايت ساعت ۱۹:۰۰مورخ۲۸/۱۲/۱۴۰۱
  • مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه از مورخه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ لغايت ساعت ۱۴:۰۰مورخ۱۶/۰۱/۱۴۰۲
  • زمان گشايش پيشنهادها : ساعت ۰۰: ۱۰ صبح  ۱۷/۰۱/۱۴۰۲

 

 

روابط عمومی اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبي