اگهی مناقصه:

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پارک علم وفناوری خراسان جنوبی

به گزارش خاورستان، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی همزمان، به پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی(حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه و پایه ۵ در رشته تاسیسات) با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ تا ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق این سامانه انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

موضوع مناقصه محل اجرا مدت پیمان مبلغ برآورد (ریال) براساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

تکمیل بخشی از ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی (به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۴۷۲۰۰۰۰۰۰۶) بیرجند ۶ ماه ۶۳،۲۱۷،۹۸۶،۲۷۳ ۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات عمرانی – اعتبارات تخصیصی نقدی و اسناد خزانه اسلامی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۵ روز یکشنبه تاریخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۵ روز پنجشنبه تاریخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸ صبح روز شنبه تاریخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

آدرس : بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی – تلفن ۰۵۶۳۲۴۶۲۱۲۱