یکی از مسئولین ستاد دکتر روحانی در استان خراسان جنوبی :

احتمال حضور دکتر روحانی در بیرجند در روز چهارشنبه

آیتی گفت : دکتر روحانی نامزد دوره یازدهم ریاست جمهوری احتمال دارد روز چهارشنبه به بیرجند سفرکند

به گزارش خبرنگار خاورستان ، محمد آیتی فرزند مهدی آیتی و یکی از مسئولین ستاد انتخاباتی روحانی در استان خراسان جنوبی گفت : روز چهارشنبه سفر دکتر روحانی به مشهد قطعی شده است . احتمال دارد پس از برنامه تبلیغاتی ایشان در مشهد ،دکتر حسن روحانی به استان خراسان جنوبی هم سفر کنند . این احتمال اواخر روز سه شنبه یا روز چهارشنبه قطعی خواهد شد . بنابراین در باره قطعیت سفر دکتر رورحانی به بیرجند هنوز نمی توان حرفی زد .