اختصاصی خاورستان/ حال و هوای ورزشگاه آزادی قبل از آغاز داربی

حال و هوای ورزشگاه آزادی قبل از آغاز داربی

عکاس: حسن حاتمی