اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر طبس اعلام شد

سرانجام آگهی رسمی اسامی نهایی نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر طبس، هرچند با تأخیر و اشکالات جزئی، منتشر شد.

به گزارش خاورستان ، اسامی شرکت کنندگان در انتخابات شورای اسلامی شهر طبس به شرح ذیل است :
۱- آقای محمدحسین اخوان صفار مشهور به مهندس اخوان – حسین اخوان فرزند ابوالقاسم – کد نامزد ۱۲۱۷
۲- آقای محسن اعتمادی فرزند نورالله – کد نامزد ۱۲۱۹
۳- آقای محمدرضا الاهی فرزند ابراهیم – کد نامزد ۱۲۴۱
۴- آقای مهدی الاهی فرزند رجب – کد نامزد ۱۲۴۲
۵- آقای ایرج امینی فرزند رجب – کد نامزد ۱۲۴۵
۶- آقای ابراهیم باغبان نیکو فرزند محمدرضا – کد نامزد ۱۲۴۷
۷- آقای پیام بخشی طوسی فرزند حسین – کد نامزد ۱۲۵۶
۸- آقای سید غلامرضا برکاتی فرزند سیدمحمد – کد نامزد ۱۲۵۷
۹- آقای مجید پاک‌روح فرزند علی – کد نامزد ۱۲۶۱
۱۰- اکبر توکلی فرزند هاشم – کد نامزد ۱۲۶۴
۱۱- آقای حسین جعفریان مقدم مشهور به جعفریان فرزند رضا – کد نامزد ۱۲۶۵
۱۲- آقای مرتضی جلالی فرد مشهور به مهندس جلالی فرزند محمدابراهیم – کد نامزد ۱۲۶۷
۱۳- آقای محمدرضا جوادی فرزند قربان – کد نامزد ۱۲۶۸
۱۴- آقای مهدی چوبداری فرزند علی اکبر – کد نامزد ۱۲۶۹
۱۵- آقای حمیدرضا حجازی فرزند محمدقاسم – کد نامزد ۱۲۷۱
۱۶- خانم زهرا حسین پور فرزند محمدرضا – کد نامزد ۱۲۷۲
۱۷- آقای سید یاسر حقانی ثانی فرزند سیدجلال – کد نامزد ۱۲۷۴
۱۸- آقای محمدامین خطیبی فرزند مهدی – کد نامزد ۱۲۷۵
۱۹- آقای محمود ذبیحی فرزند ذبیح الله – کد نامزد ۱۲۷۶
۲۰- آقای محمد رضازاده فرزند علی اکبر – کد نامزد ۱۲۸۲
۲۱- آقای سید محمدناصر رضوی حیدری مشهور به حیدری فرزند سیدمصطفی – کد نامزد ۱۲۸۴
۲۲- آقای سیدمصطفی سجادی ثالث مشهور به سجادی فرزند سیدحسن – کد نامزد ۱۲۸۶
۲۳- آقای مهدی سعیدیان فرزند رمضان – کد نامزد ۱۲۸۷
۲۴- آقای سیدفرهاد شهبازیان فرزند سیداحمد – کد نامزد ۱۲۹۵
۲۵- آقای محمدعلی صادق احمدی فرزند ابراهیم – کد نامزد ۱۲۹۶
۲۶- آقای محمدجواد صادق پور فرزند قاسم – کد نامزد ۱۲۹۷
۲۷- آقای محمد عابدزاده فرزند مهدی – کد نامزد ۱۴۱۵
۲۸- آقای علیرضا عبدالرحیمی فرزند محمدطاهر – کد نامزد ۱۴۱۷
۲۹- آقای رسول عراقی فرزند اسدالله – کد نامزد ۱۴۲۱
۳۰- آقای محمود فخاری مشهور به فخار فرزند باقر – کد نامزد ۱۴۲۸
۳۱- آقای علی فراتی فرزند ابوالقاسم – کد نامزد ۱۴۲۹
۳۲- آقای محمد فرزین فر مشهور به غلامزاده فرزند شعبانعلی – کد نامزد ۱۴۵۱
۳۳- آقای سید عنایت الله قریشی فرزند سیدمحمد – کد نامزد ۱۴۵۴
۳۴- آقای محمود کاظم زاده فرزند محمدعلی – کد نامزد ۱۴۵۶
۳۵- آقای سیداحمد کمیلی فرزند سید غلامرضا – کد نامزد ۱۴۵۷
۳۶- آقای محمد گندم زاده فرزند محمود – کد نامزد ۱۴۵۸
۳۷- آقای محسن محمدیان فرزند برات اله – کد نامزد ۱۴۶۵
۳۸- آقای محمد محمدیان فرزند خدابخش – کد نامزد ۱۴۶۷
۳۹- آقای محمدحسین معصومی فرزند رجبعلی – کد نامزد ۱۴۷۴
۴۰- آقای کاظم ملاحسن زاده فرزند هاشم – کد نامزد ۱۴۷۵
۴۱- آقای یحیی مهدی نژاد مشهور به پسندیده فرزند حسن علی – کد نامزد ۱۴۷۶
۴۲- آقای جواد نوری زاده فرزند علی – کد نامزد ۱۴۷۹