امام خمینی (ره): باید پذیرید! ولو بر خلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید! / فیلم

امام خمینی (ره): باید پذیرید! ولو بر خلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید!