اهدای خون بسیجیان بیرجندی در روزهای کرونایی/ تصویری

با توجه به نیاز بسیاری از بیماران به خون، و کاهش اهداکنندگان پس از شروع ویروس کرونا؛ بسیجیان ناحیه بیرجند برای اهدا داوطلب شدند.

عکاس : علی نوفرستی