در هفته کار و کارگر صورت گرفت

بازدید ستاد هفته کارگری از شرکت ماسه ریخته گری چیروک طبس

ستاد هفته کارگری از شرکت ماسه ریخته گری (خاک نسوز) چیروک شهرستان طبس بازدید کرد.

سرویس عکس”سعید قلی زاده ثالث