برداشت گل نرگس/ نماهنگ

برداشت گل نرگس در شهرستان خوسف از نیمه آبان شروع می‌شود و تا آخر بهمن ادامه دارد.

کاری از: حمیدرضا تاکی