برپایی کاروان شادی هیئت ابوالفضلی (ع) مصلی بیرجند/ بیرجند

همزمان با عید سعید غدیر خم کاروان شادی اعضای هیئت ابوالفضلی (ع) مصلی بیرجند در سطح شهر به مولودی خواندن و شادی پرداختند.

عکاس محمدرضاسلطانپور