تبلیغات انتخاباتی در بیرجند/ تصویری

تصاویر تبلیغات انتخاباتی در بیرجند را مشاهده می‌کنید.

عکاس: هادی لطفی