تصاویر لحظه شلیک موشک‌های ایرانی به سمت پایگاه آمریکایی

تصاویر لحظه شلیک موشک‌های ایرانی به سمت پایگاه آمریکایی منتشر شد.