توزیع اسباب بازی و بسته فرهنگی بین ایتام و نیازمندان روستاهای محروم و مرزی شهرستان زیرکوه/تصویری

مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان جنوبی با همکاری مرکز جامع خانواده استان 1000 بسته فرهنگی، اسباب بازی و البسه در بین ایتام و نیازمندان روستاهای مرزی شهرستان زیرکوه توزیع کرد.

عکاس: علی نوفرستی