شهید بهشتی:

خط پیشرفت انقلاب، یک خط مستقیم نیست، یک خط شکسته است / فیلم

خط عدالت یک خط مستیم نیست، یک خط منکسره! خط پیشرفت انقلاب، یک خط مستقیم نیست، یک خط شکسته است. اگر ما در سمت پیشرفت قرار گرفته باشیم، ولو خط شکسته باشه، باید آن را بپیماییم.