دعوت فعال هنری و رسانه ای خراسان جنوبی از مردم برای حضور در انتخابات + فیلم گفتگو و موسیقی حماسی

عبدالله مولوی حقیقی فعال هنری و رسانه ای خراسان جنوبی از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد