دو دقیقه خبر ۲۲ تیرماه/ فیلم

مهم ترین اخبار روز را در دو دقیقه خبر خاورستان دنبال می کنید.

به گزارش خبرنگار خاورستان، مهم ترین اخبار روز را در بسته های تصویری خبری دو دقیقه ای ببینید.