رزمایش راهیان بیت المقدس در قاب دوربین خاورستان

گردان های امام علی و کوثر در قالب 17 گردان که شامل 5 گردان خواهر و 12 گردان برادر بودند در منطقه بیدخت بیرجند اقتدار و آمادگی خود را به رخ دشمنان انقلاب اسلامی کشاندند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، راهیان بیت المقدس با حضور گردان های بیت المقدس، امام علی و کوثر در قالب ۱۷ گردان که شامل ۵ گردان خواهر و ۱۲ گردان برادر بودند در منطقه بیدخت بیرجند اقتدار و آمادگی خود را به رخ دشمنان انقلاب اسلامی کشاندند.
عکاس: محمدرضا رحمانی