روی اشک تمساح پس انداز نکن!

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای حضور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری همچون دور قبل ثبت نام کرد و در اولین بیانیه خود در روز ثبت نام دوباره برای مشکلات مردم همچون دور قبل بغض کرد! بُغضی که کاربردش فقط سیاسی است و هیچ اثری در تغییر معیشت مردم نداشته است.

نیم نگاهی به عملکرد مسئولان ریز و درشت دولت روحانی به اندازه کافی بهانه برای گریه و اشک ریختن مردم مهیا کرده است که دیگر زمانی نمی ماند که به بغض سیاسی و در گلو مانده معاون اولِ دولت را وقعی بنهند!
البته نکته خالی از لطف نیست که: ” #اشک_تمساح که میدانی چیست
روی تمساح پس انداز نکن:”
این بغض باید آن زمان می ترکید که دلار با تصمیم آقایان میل به پرشی بلند گرفت و هیچ کس را یارای مقابله با آن نبود؛ آن زمان بایستی بغض در گلوی معاون اول می ترکید که با #دلار_جهانگیری افرادی یک شبه، ره صدساله را به قیمت بیچاره کردن اقتصاد ملت و کوچکتر کردن سفره مردم در مال اندوزی برداشتند.
بغض جهانگیری آن زمان که دید جایگاهش در دولت به اندازه تغییر یک دفتردار هم نیست، بایستی می ترکید و کنار می کشید و با صداقت با ملت سخن می گفت؛ و نه اینکه ضربه گیر دولت شود.
بغض جناب معاون آن زمان باید می ترکید که ناتوانی این دولت در عمل به وعده هایش را می دانست، اما در تبلیغات انتخابات دوره قبل، به عنوان کاندیدای پوششی با صراحت وعده چنان رونق اقتصادی را می داد که بعد از چهار سال دیگر ملت نیاز به یارانه هم نداشته باشند! و امروز شاهد تورم بی سابقه ای در اقتصاد هستند.
گریه دوای دردهای بی تدبیریهای دولتی که جناب جهانگیری ۸ سال معاون اولش بود نیست؛ امروز جناب ایشان باید پاسخگوی دولتی باشد که خود را تحت عنوان کاندیدای پوششی هزینه تَکرار آن کرد!
نکند این گریه و بغض کردن ها باز پوششی برای روی کار آمدن #دولت_سوم_روحانی در لباس شخص دیگری باشد!
بوجود آوردندگان وضع موجود با بعض های نمایشی در گلو و شعارهای معیشتی نمی توانند آینده روشن را برای کشور و ملت ترسیم کنند.
در پایان باید گفت: “از درون تا چند باشی رشته تاب آرزو
وز برون ، تردامن از اشک ریا مانند شمع”
#علی_صالحی_زاده
انتهای پیام/۴