سفر نماینده فائو در ایران به خراسان جنوبی/ تصویری

نماینده فائو در ایران به همراه هیئت همراه از طرح بین المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته شهرستان سرایان خراسان جنوبی بازدید کردند.