سید مهدی رمضانی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی شد

مدیر کل جدید اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، مهمترین برنامه های خود در استان خراسان رضوی را توسعه بیشتر خدمات الکترونیکی به سرمایه گذاران،تعامل موثر با پژوهشگران و نخبگان اقتصادی و شفافیت و سلامت مالی عنوان کرد.

به گزارش خاورستان، سید مهدی رمضانی مدیر کل جدید اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در مراسم معارفه خود اقتصاد مقاومتی را تنها راه حل برون رفت از مشکلات تحریم ها دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی دیدگاهی است که در بدنه وتفکر همه مدیران ودر رفتار اجماعی مردم باید تبلور یافته وهیچ فعالیتی بدون این دید گاه نباید باشد.
وی اقتصاد مقاومتی را به معنای تولید دانست و افزود: تولید محقق نمی شود مگر با بهبود فضای کسب وکار ،رفع موانع بخش خصوصی ، حمایت از سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران داخلی وشناسایی قوانین و مقررات مخل .
مدیر کل جدید اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از مهمترین برنامه های خود در استان خراسان رضوی را توسعه بیشتر خدمات الکترونیکی به سرمایه گذاران،تعامل موثر با پژوهشگران و نخبگان اقتصادی و شفافیت و سلامت مالی عنوان کرد.
شایان ذکر است سید مهدی رمضانی قبل از این پست، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی بود.
انتهای پیام/