عکس/خلوت زیبای یک پاکبان با خدا

عکس زیبایی از پاکبانی که در هنگام نماز صبح با خدای خود خلوت کرده است را مشاهده می کنید.