عکس/صفحه اول روزنامه های امروز استان

رئیس جمهور قول داد و توسعه خراسان جنوبی با دو اعتبار مهمترین عناوین روزنامه های امروز استان است.