عکس/صفحه اول روزنامه های امروز استان

زندگی زیر سقف های لرزان، 30 هزار سقف ناپایدار بر سر خانواده های روستایی مهمترین تیترهای روزنامه های امروز استان است.