آگهی مناقصه اداره کل ورزش و جوانان:

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

به گزارش خاورستان،اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد؛ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ می باشد.

نام پروژه محل اجرا مهلت دریافت اسناد مهلت ارایه پیشنهاد تاریخ بازگشایی پیشنهادات شماره فراخوان در سامانه ستاد
تکمیل سالن ورزشی چندمنظوره نوغاب حاجی آباد روستای نوغاب حاجی آباد شهرستان قائنات ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۹

 

۱۰/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۲ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح ۲۰۰۱۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۱۳
تکمیل سالن ورزشی چندمنظوره بیهود روستای بیهود شهرستان قائنات ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۳۰/۱۰ صبح ۲۰۰۱۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۱۴

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای  الف :

خراسان جنوبی بیرجند خیابان مفتح ۲۷ استادیوم آزادی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

 

انتهای پیام /