«لیبل فرانس ادوکاسیون» به چند مدرسه‌ ایرانی اهدا شده است؟

عنوان «لیبل فرانس ادوکاسیون» به مدارسی داده می‌شود که در چارچوب آموزش ملی کشور خود، زبان فرانسه و همچنین دروس دیگر را به زبان فرانسه به دانش‌آموزان تدریس می‌کنند.

به گزارش خاورستان، در ادامه بررسی فعالیت‌های مدارس کشور زیر سایه نظارت‌های ناکافی، به دو مدرسه ایرانی رسیدیم که از کشور فرانسه عنوان «لیبل فرانس ادوکاسیون» را دریافت کردند.

عنوان «لیبل فرانس ادوکاسیون» به مدارسی داده می‌شود که آنها در چارچوب آموزش ملی کشور خود، زبان فرانسه و همچنین دروس دیگر را به زبان فرانسه به دانش‌آموزان تدریس می‌کنند.

این عنوان همچنین تمییز دهنده مراکزی است که به اعتلای زبان، آموزش و فرهنگ فرانسه یاری رسانده‌اند!

ماه ژوئن ۲۰۱۷ با موافقت وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه، وزارت آموزش ملی این کشور و آژانس آموزش زبان فرانسه در کشورهای خارجی، عنوان «لیبل فرانس ادوکاسیون » به دو مدرسه دوزبانه ایرانی اعطا شد.

دو مدرسه ایرانی یکی در شمال تهران و دیگری در اصفهان واقع است.

اخبار تکمیلی در این زمینه در اختیار خبرگزاری فارس است که در صورت لزوم منتشر می شود.