مصاحبه با گروه هنری کاریزبند/فیلم

عضو گروه هنری کاریزبند گفت: یکی از اهداف ما در تولید آثار طنز بیان مشکلات اجتماعی و دغدغه های مردم است و طنز بدون بیان مشکلات مردم لودگی است.