موج خدمت رسانی و محرومیت زدایی در درمیان/ تصویری

جهادگران شهرستان مرزی درمیان در راستای رزمایش خدمت برای محرومیت زدایی به پا خواستند.