نماز عید فطر در بیرجند/ تصویری۲

نماز عید فطر در بیرجند برگزار شد.

عکاس: محمدرضا سلطانپور