یادداشت؛

ننگ بر برخی مسئولان اين استان!

مگر شکم‌هايتان از چه پر شده که ضجه کودکان يتيم شده در اين جاده را نمی‌شنويد؟ تصوير کودکان پرپر شده و عزاي مادرانشان را نمی‌بينيد؟ ديگر بايد چه اتفاقی بيفتد؟ چند نفر بايد کشته شوند؟ آقايان در خراسان جنوبی دقيقا بفرمايند در اين همه سال تاکنون چندبار راهروهای وزارت فخيمه راه و شهرسازی را پيموده‌اند تا اينچنين بر سر مردم صبور استان درد آوار نشود.

باز خبر تصادف و مرگ تعدادی از هم‌استانی‌های عزيز؛ باز خبر مجروحيت و ويلچرنشينی و يک عمر دست و پنجه نرم کردن با معلوليت؛ باز تيتر دردآور کشته شدن کودک سه ساله در آغوش مادر؛ باز فرياد و گريه و فغان بازماندگان حادثه تصادف در اين جاده نحس.
جاده نحس نیست بلکه برخی مسئولان اين استان نحس هستند که يازده سال از شروع دو بانده کردن اين جاده می‌گذرد اما اين همه آمار مرگ و مير در اين جاده تکانشان نمی‌دهد.
لاک پشت اگر بود تاکنون چندين بار مسير اين جاده را طی کرده بود. توهين به لاک پشت است اگر برخی مسئولان استان را با جناب لاک پشت مقايسه کنيم.
ننگ بر اين مسئولان!
مگر شکم‌هايتان از چه پر شده که ضجه کودکان يتيم شده در اين جاده را نمی‌شنويد؟ تصوير کودکان پرپر شده و عزاي مادرانشان را نمی‌بينيد؟ ديگر بايد چه اتفاقی بيفتد؟ چند نفر بايد کشته شوند؟ چه حرفی بايد زده شود؟ چه تيتری در رسانه‌های استان می‌خواهيد تا اندک تکانی به خود بدهيد؟ شما را چه شده است؟ حتما بايد خدای ناکرده برای يکی از نزديکان شما مسئولان اتفاقی بيفتد؟ هرچند بعيد است اين نزديکان، راه‌های زمينی استان را تاکنون پيموده باشند.
من نمی‌دانم تفاوت آن مسئولی که خبر تکه تکه شدن کودک سه ساله در اين جاده را می‌شنود اما بی‌تفاوت است با کودک‌کشی‌های سران رژيم منحوس اسراﺋيل و عربستان چيست؟ هر چه هست نتيجه يکی است؛ کودک‌کشی.
آقايان دقيقا بفرمايند در اين همه سال تاکنون چندبار راهروهای وزارت فخيمه راه و شهرسازی را پيموده‌اند تا اينچنين بر سر مردم صبور استان درد آوار نشود. ديگر بايد چه اتفاقی بيفتد که حضرات شورای تأمين استان خودشان را تکانی بدهند؟ حتما بايد شيشه اداره‌ای بشکند؟ حتما بايد سطل زباله‌ای آتش بگيرد؟ حتما بايد تجمعی صورت پذيرد؟ اين همه خون و مرگ و يتيمی و کودکان پرپر شده کفايت نمی‌کند؟
کو فرياد استاندار خراسان جنوبی بر سر مديرکل مربوطه؟
کو تجمع دانشجويان برای تسريع در روند دوبانده کردن اين جاده؟
آقای استاندار خواهشا کاری کنيد؛ آقای مديرکل راه و شهرسازی خواهشا خودتان را تکانی بدهيد؛ آقايان شورای تأمين استان حداقل مصوبه‌ای از خودتان درکنيد، آقایان نمایندگان مجلس فریادی بزنید بر سر وزرا.
شايد اتفاقی بيفتد. شايد اتفاقی بيفتد قبل از اين‌که خيلی دير شود؛ قبل از اين‌که خدای ناکرده يکی از فرزندان شما، پدر و مادر شما، يکی از نزديکان شما …
جناب شوکت‌الملک سفر کرده به ديار باقی! خواهشا تو يک کاری بکن. زرشک و زعفران ناب بيرجند و قاينات، شماها يک کاری بکنيد. تاير سبز شرکت کوير تاير که بسيار ناياب شده‌ای تو يک حرفی بگو!!! ما که زبانمان مو درآورد.
انتهای پیام/