نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در بانک و استفاده از وسایل شخصی/ عکس

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در بانک و استفاده از عابربانک و وسایل شخصی را مشاهده می‌کنید.