وضعیت اسفبار تنها باشگاه خصوصی والیبال شهرستان قاین

هیئت والیبال قاین چوب لای چرخ ما نگذارد حمایتشان پیشکش/ خواسته های والیبالیست های قاینی در آتش کینه توزی ها می سوزد

محمدرضایوسفی گفت: به والله اگراعضای هیئت والیبال قاین چرخ لای کار ما نگذارند ما کمک هم نمی خواهیم، درصورتی که کمک به باشگاههای ورزشی جزء وظایف آنهاست.