واكنش مردم به خيانت‌های چين به ايران!/ فیلم

چطور حاضريد با همچين كشوری توافق ٢٥ ساله امضا كنيد؟!