وقتی یک سیل زده بلوچ از جای خالی حاج قاسم می‌گوید/ فیلم

به مسئولین می‌گویم درس غیرت و مردانگی را از سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی بیاموزید. وقتی ما خواب بودیم او برای امنیت ما به شهادت رسید‌. پسرم از من می‌پرسد قاسم زنده است که به داد ما برسد؟!