برای تاریخ خواهد ماند!

پرده افتاد و هویدا کرد آنچه نهان بود

حقیقت نباید در این غوغای محرمانه بودن و یا نبودن گم شود و آن حقیقت این است: فایل صوتی ظریف، پرده از چهره این جماعت کنار زد! حرف تا عمل شان زمین تا آسمان متفاوت است؛ حقیقت این است که این جماعت اعتقادی به مقاومت نداشته و ندارند.

به گزارش خاورستان، علی صالحی‌زاده در یادداشتی نوشت: فایل صوتی ظریف محرمانه بود یا نبود؛ بماند! اینکه آیا زمانش الان بود یا زمان دیگر؛ بماند!
اینکه افشای این فایل توسط آشنای دولت بود یا غریبه؛ بماند! و آن که اصلا افشا و سرقتی در کار بوده و یا برنامه از پیش طراحی شده بود؛ بماند!
اینکه چرا اصولا این فایل دست ضدانقلاب افتاد و بانی انتشارش شبکه آل سعود انتخاب شد؛ بماند!
اینکه به گفته روحانی در زمانی این فایل سرقت و منتشر شد که مذاکرات وین به اوج خود رسیده بود؛ بماند!
اینکه ظریف بعد از این رسوایی به یادمان محل شهادت #حاج_قاسم می رود و چند اشک می ریزد؛ بماند! اینکه آن اشک ها نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود؛ بماند!
اینکه چندین ساعت کل نهان و حقیقت خود را عیان کردند و بعد بخواهد با چهار خط توئیت آن را ماست مالی نماید؛ بماند!
اینکه ماله بدستان دولتی و حامیان آنها با هزاران توجیه قصد ماست مالی دارند؛ بماند!
اینکه افشای این فایل برای سرنگونی ظریف و کمک به لاریجانی برای انتخابات بود؛ بماند!
اینکه دیپلماسی برای میدان فدا شد یا بالعکس؛ بماند!
همه این گزاره ها بماند برای همان تاریخی که ظریف و دولتی ها سفره دل خود را برای آن باز کردند!
حقیقت نباید در این غوغای محرمانه بودن و یا نبودن گم شود و آن حقیقت این است: فایل صوتی ظریف، پرده از چهره این جماعت کنار زد! حرف تا عمل شان زمین تا آسمان متفاوت است؛ حقیقت این است که این جماعت اعتقادی به مقاومت نداشته و ندارند، اینها اعتقادی به تلاش نیروهای میدان نداشته و ندارند، اینها پیرو همان گفتمانی هستند که معتقد بود: ” دنیای فردا دنیای گفتمان‌ها است، نه دنیای موشک‌ها ” در حالی که دور تا دورمان را تروریستها احاطه کردند و در این دنیای به اصطلاح گفتمانی، فرمانده اصلی میدان را با موشک بشهادت رساندند و دانشمند هسته ای کشور را یه رگبار می بندند
با این فایل، نیتتان مشخص شد که شما مرد مقاومت نیستید؛ پس حق بدهید که به مذاکراتتان مشکوک، و به حرفهایتان ایمان نداشته باشیم چون شما :” آنچه می نمایید نیستید”
خوش باشید با “وین” و وعده های سر خرمن” اروپاییان” و آمریکا”!
این “نمک نشناسی” برای تاریخ خواهد ماند!
انتهای پیام/۴