گزارش تصویری/ لطفا به خیایان های الهیه و امیدیه هم توجه کنید!

ساکنان خیایان های الهیه و امیدیه خواستار نگاه ویژه شهرداری بیرجند شدند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، چند وقتی شده است که خیابان های الهیه و امیدیه واقع در انتهای موسی ابن جعفر از وضعیت خوبی برخوردار نیست که ساکنان این خیابان ها از این وضعیت خسته شده اند و خواستار پیگیری این موضوع شده اند.