یه خر رو چطور توی یخچال جا می کنن؟/ فیلم

یه خر رو چطور توی یخچال جا می کنن؟