حالت تاریک
گزارش تصویری؛

مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس

مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس

مناظره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باحضور: ✅ آقای حمید #ابراهیم_زاده ✅ آقای سید حسن #امیرآبادی_زاده ✅ آقای امیر #بیدختی ✅ آقای محمدعلی #قاسم_زاده_نداف

مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس
مناطره داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از