حالت تاریک
گزارش تصویری

تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲

تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲

تظاهرات جمعه خشم در بیرجند پس از نماز جمعه عبادی سیاسی برگزار شد و مردم ولایتمدار بیرجند فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر داد .

تظاهرات جمعه خشم در بیرجند پس از نماز جمعه عبادی سیاسی برگزار شد و مردم ولایتمدار بیرجند فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر داد.

تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲
تظاهرات جمعه خشم در بیرجند ۲

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از