حالت تاریک

نرخ بیکاري خراسان جنوبی در زمستان1402 کاهشی شد

نرخ بیکاري خراسان جنوبی در زمستان1402 کاهشی شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خبر داد: نرخ بیکاري فصل زمستان 1402 در خراسان جنوبی به 5 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«خاورستان»،حمید جهانشاهی،امروز در جمع رسانه ها اظهارداشت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران استان هاي قزوین، خراسان جنوبی و بوشهر سکان دار پایین ترین نرخ بیکاري فصل زمستان1402 در کشور هستند.

به گفته وی گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد در سطح کشور نرخ بیکاري کاهش یافته است.

وی افزود: نرخ بیکاري کشور در فصل زمستان 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از7/9 درصد به 6 /8 درصد رسیده، یعنی 1/1 درصد نرخ بیکاري در زمستان 1402 روند کاهشی داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي خراسان جنوبی با بیان اینکه پایین ترین نرخ بیکاري در استان هاي قزوین، خراسان جنوبی و بوشهر صورت گرفته است تصریح کرد: نرخ بیکاري خراسان جنوبی به 5 درصد رسیده و این نتایج نشان دهنده کاهش نرخ بیکاري و بهبود بازار کار است.

جهانشاهی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادي خراسان جنوبی در زمستان 1402 ) 6/39 درصد ) برآورد شده است و بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي کل کشور نشان میدهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( زمستان 14۰۱ ،(3/0 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: کاهشی شدن نرخ بیکاري و افزایش نرخ مشارکت اقتصادي نشانگر اهتمام دولت سیزدهم و مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه هاي اجرایی براي تحقق هدفگذاري ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال در سطح کشور است.

جهانشاهی در تکمیل مباحث مطروحه افزود: طرح آمارگیري نیروي کار با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاري نیروي کار و تغییرات آن اجرا می شود.

به گفته وی این هدف از طریق برآورد شاخص هاي فصلی و سا لانه ي نیروي کار در سطح کل کشور و استان ها، برآورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان ها، برآورد تغییرات فصلی و سالانه شاخص هاي نیروي کار در سطح کل کشور و استانها و برآورد تغییرات سالانه شاخص هاي نیروي کار در سطح استان ها تأمین می شود.

 

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از