حالت تاریک
گزارش تصویری

نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان

نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان

داوود امیریان نویسنده کتاب جام جهانی در جوادیه، امروز مهمان دانش آموزان کتاب خوان بیرجندی بود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در گفتگو با خبرنگار خاورستان گفت: پویش موج خواندن که از برنامه های مهم مدیریت آموزش و پرورش است به چهارمین منزل خود رسیده و امروز داوود امیریان در جمع دانش آموزان کتابخوان بیرجندی است.

نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان
نویسنده‌کتاب‌جام‌جهانی‌درجوادیه‌درجمع‌دانش‌آموزان‌کتابخوان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از